شیمی دوازدهم فصل 4

رشد و پيشرفت هر جامعه تنها در سايه تلاش هدفمند و آگاهانه افراد خبره ، کاردان و ورزيده دست يافتني است. در واقع براي بالا رفتن از نردبان پيشرفت، افزون بر انگيزه بايد نخست تکيه گاه مناسبي براي آن يافت. اين تکيه گاه دانش، توانايي، مهارت و زيرساخت هاي لازم است. با تأمين اين شرايط براي دستيابي به هدفي معين، تلاش و پشتکار شرط کافي خواهد بود. آنچنان که تداوم و خستگي ناپذيري در اين راه پيامدهايي فراتر ...

Write your comment

  • Like